bloedbad van Zutphen

Het

Spaanse troepen onder aanvoering van Don Frederik belegerden in het jaar 1572 de stad Zutphen. Met hevig kanonvuur werd de Nieuwstadspoort beschoten. Op 16 november van dat jaar werd een bres geslagen en de Spanjaarden vielen Zutphen binnen. De bewoners van de oude stad werden het slachtoffer van een onvoorstelbaar bloedbad, dat de geschiedenis in ging als het "bloedbad van Zutphen"

De geschiedenis van de Varkensweide en Het Bornhof

Het Oude Bornhof en Het Bornhof zijn nog wel bekende begrippen in Zutphen. Geldt dat ook voor het Nieuwe Bornhof, dat een maar kortstondig bestaan kende ?
En hoe zit het met de Varkensweide ?

Hertog van Alva
Krijgsheer in dienst van Koning Filips II

Don Frederik
Zoon van de Hertog van Alva.
Krijgsheer in dienst van Koning Filips II

Filips II
Koning van Spanje.
Heer der Nederlanden.

Het bloedbad van Zutphen

16 november 1572
Onder aanvoering van Don Frederik nemen de Spanjaarden de stad in en richtten daarna een verschrikkelijk bloedbad aan.

Extract uit:

GESCHIEDENIS
DER STAD ZUTPHEN
VAN DE VROEGSTE TIJDEN TOT 1795
DOOR Mr. R. W. TADAMA

Hierna volgt de beschrijving van Mr. R.W. Tadama:

Den 14 november 1572 werden zeventien stukken in batterij gesteld, welke den 15den den geheelen dag door op de stad speelden, zoodat reeds spoedig eene wijde bres bij de Nieuwstadspoort werd geschoten.

Beschieting van Zutphen op 15 november 1572 door de Spaanse troepen van Don Frederik. Er wordt een flinke bres geslagen in de muur bij de Nieuwstadspoort.

Intusschen was in de stad de moed gering; de bezetting was in twist met de burgerij en onderling, en men besloot te onderhandelen over de overgave. In den nacht verliet een gedeelte van de bezetting, waarschijnlijk door eenige burgers vergezeld, de stad door een heimelijk poortje en ontkwam.

Toen dus de morgen van den 16 November was aangebroken, namen de Spanjaarden hunne kans waar en drongen over het ijs van de gracht en door de bres aan de Nieuwstadspoort de stad binnen.

Alles wat de wreedheid slechts uit kan denken werd tegen de ongelukkige Zutphenaren beproefd. Velen werden in den IJssel gedreven, waar men eerst bijten in het ijs had gehakt, en zoo verdronken; anderen, die de poorten hadden weten uit te komen, werden achterhaald, moedernaakt uitgekleed en aan de boomen opgehangen. Toen de afgevaardigden van Kampen vier of vijf dagen daarna in het leger kwamen, zagen zij de boomen rondom de stad vol hangen. Men houdt het er voor, dat in alles vijfhonderd menschen jammerlijk vermoord werden. Scharen van burgers werden toen naakt de poorten uitgedreven, die zich gedeeltelijk te Deventer, gedeeltelijk bij de boeren bergden, maar ook sommigen kwamen van koude en honger in het veld om. De moord werd vergezeld door schandelijke vrouwenkracht en mishandeling en onbarmhartige plundering. Eindelijk werd de stad aan acht hoeken in den brand gestoken.

Het ravelijn werd op denzelfden tijd ingenomen; eenige aanzienlijke rebellen en eenige Franschen werden daar gevangen en bij de beenen opgehangen. Een hopman, dien men beschuldigde zijnen eed van niet weder tegen den koning te dienen gebroken te hebben, werd bij het wijnhuis aan één been opgehangen en stierf eerst den vierden dag.